#

SQL Server Index Bakımı– Index Defragmentation

Herkes Herkes

28 Kasım 2022 Veri Tabanı Y.Sis. (20) /SQL Server (13) (100)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


SQL Server Index Maintenance – Index Defragmentation

SQL Server da kullanılan Heap, Clustered ya da NonClustered Index’ler insert,update,delete yapıldıkça otomatik olarak güncellenirler ve yapılan bu işlemler sonucunda fragmante olurlar. Bu da Index’in performansını olumsuz etkiler. Belirli aralıklarla fragmante olan bu indexleri bulup drop-create, ReOrganize ya da Rebuild işlemleriyle fragmante oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. 

(*) Rebuild index operasyonu online ya da offline yapılabilmektedir. Reorganize ise her daim online olarak işletilir.

Index’lerin fragmentation oranlarını bulmak için aşağıdaki script’i kullanabiliriz.

Use [veritabani]

GO

SELECT

   ps.object_id,

   i.name as IndexName,

   OBJECT_SCHEMA_NAME(ps.object_id) as ObjectSchemaName,

   OBJECT_NAME (ps.object_id) as ObjectName,

   ps.avg_fragmentation_in_percent

FROM sys.dm_db_index_physical_stats (DB_ID(), NULL, NULL , NULL, 'LIMITED') ps

INNER JOIN sys.indexes i ON i.object_id=ps.object_id and i.index_id=ps.index_id

WHERE avg_fragmentation_in_percent > 5 AND ps.index_id > 0

ORDER BY avg_fragmentation_in_percent desc

Fragmante oranı %30 dan fazla olan indexler  ReBuild edilmeli. 
Eğer index %30 dan fazla fragmante olduysa daha iyi bir sonuç almak için Reorganize yerine Rebuild kullanılmalıdır. 

Rebuild Index

Rebuild işlemi aslında index’i drop edip tekrar create etmektir. Dolayısıyla fragmante tamamiyle kaldırılır ve index fill factor değeri göz önünde tutularak index page’leri tekrar allocate edilir. Index row’ları birbirini takip eden page’lerin içine sırasıyla kayıt edilir. Bu da bir index sorgulamasında gerekli kayıdı getirmek için daha az page okunacağından dolayı performans artışı sağlar.

Defragmentation Script’i

Bu SP parametre olarak aldığı DB’de bulunan index’lerin fragmante oranlarını sorguluyor, çıkan sonuca göre fragmante oranı %30 dan fazla olanları Rebuild, az olanları ReOrganize ediyor. Sonuç olarakta kaç Index’i rebuild, kaç index’i Reorganize ettiği bilgisini dönüyor.
Use [veritabani]
GO

CREATE PROC [INDEX_MAINTENANCE] @DBName VARCHAR(100)

AS BEGIN
      SET NOCOUNT ON;
      DECLARE
         @OBJECT_ID INT,
         @INDEX_NAME sysname,
         @SCHEMA_NAME sysname,
         @OBJECT_NAME sysname,
         @AVG_FRAG float,
         @command varchar(8000),
         @RebuildCount int,
         @ReOrganizeCount int

      CREATE TABLE #tempIM (

         [ID] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,

         [INDEX_NAME] sysname NULL,

         [OBJECT_ID] INT NULL,

         [SCHEMA_NAME] sysname NULL,

         [OBJECT_NAME] sysname NULL,

         [AVG_FRAG] float

      )     

      SELECT @RebuildCount=0,@ReOrganizeCount=0

      

      --Get Fragentation values

      SELECT @command=

         'Use ' + @DBName + ';

         INSERT INTO #tempIM (OBJECT_ID, INDEX_NAME, SCHEMA_NAME, OBJECT_NAME, AVG_FRAG)

         SELECT
            ps.object_id,
            i.name as IndexName,
            OBJECT_SCHEMA_NAME(ps.object_id) as ObjectSchemaName,
            OBJECT_NAME (ps.object_id) as ObjectName,
            ps.avg_fragmentation_in_percent
         FROM sys.dm_db_index_physical_stats (NULL, NULL, NULL , NULL, "LIMITED") ps
         INNER JOIN sys.indexes i ON i.object_id=ps.object_id and i.index_id=ps.index_id
         WHERE avg_fragmentation_in_percent > 5 AND ps.index_id > 0
            and ps.database_id=DB_ID('+@DBName+')

         ORDER BY avg_fragmentation_in_percent desc
         '


      exec(@command)

      DECLARE c CURSOR FAST_FORWARD FOR

         SELECT OBJECT_ID,INDEX_NAME, SCHEMA_NAME, OBJECT_NAME, AVG_FRAG

         FROM #tempIM

      OPEN c

      FETCH NEXT FROM c INTO @OBJECT_ID, @INDEX_NAME, @SCHEMA_NAME, @OBJECT_NAME, @AVG_FRAG

      WHILE @@FETCH_STATUS = 0

      BEGIN

         --Reorganize or Rebuild

         IF @AVG_FRAG>30 BEGIN

            SELECT @command = 'Use ' + @DBName + '; ALTER INDEX [' + @INDEX_NAME +'] ON ['

                         + @SCHEMA_NAME + '].[' + @OBJECT_NAME + '] REBUILD  WITH (ONLINE = ON )';

            SET @RebuildCount = @RebuildCount+1

         END ELSE BEGIN
            SELECT @command = 'Use ' + @DBName + '; ALTER INDEX [' + @INDEX_NAME +'] ON ['

                         + @SCHEMA_NAME + '].[' + @OBJECT_NAME + '] REORGANIZE ';
            SET @ReOrganizeCount = @ReOrganizeCount+1
         END
         BEGIN TRY
            EXEC (@command); 
         END TRY
         BEGIN CATCH
         END CATCH
         FETCH NEXT FROM c INTO @OBJECT_ID, @INDEX_NAME, @SCHEMA_NAME, @OBJECT_NAME, @AVG_FRAG
      END
      CLOSE c
      DEALLOCATE c
      DROP TABLE #tempIM
      SELECT cast(@RebuildCount as varchar(5))+' index Rebuild,'+cast(@ReOrganizeCount as varchar(5))+' index Reorganize edilmistir.' as Result
END    

Bu SP’yi master yada DBA scriptlerinizi allocate ettiğiniz bir DB’ye create edip daha sonra şu şekilde çağırabilirsiniz.

exec master.dbo.INDEX_MAINTENANCE 'VeriTabanıAdı'

Hatta her gece çalışacak bir job vasıtasıyla istediğiniz DB’leri ekleyerek otomatik Index Maintenance yapılmasını sağlayabilirsiniz. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms189858.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms179542.aspx


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara