double ,money,decimal gibi ondalıklı veri girme ajax validation

Herkes Yazar Herkes Yazar

10 Şubat 2017 Yazılım Dilleri (152) /Asp.Net MVC (110) (524)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


double ,money,decimal gibi ondalıklı veri girme ajax validation

Veti tabanında veri tipi  olarak money veya decimal tanımlama yapabilirsiniz.
Model:

[DisplayName("Güncel Kur Değeri")]

[Required(ErrorMessage = "Kur Değerini Giriniz!")]

[DisplayFormat(ApplyFormatInEditMode = true, DataFormatString = "{0:c}")]

[DataType(DataType.Currency)]    [Required(ErrorMessage = "Mecut Yakıt Giriniz!")]

    [DisplayName("Mecut Yakıt")]


    public double? MevcutYakit { get; set; }


Sayfanızda @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") var ise kaldırarak ajax validation kontrolünü iptal edebilirsiniz..

veya ;

@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") // Dan hemen sonrasına 
<script>//Ondalık validation sorununu çözmek için..

    jQuery.extend(jQuery.validator.methods, {

      number: function (value, element) {

        return this.optional(element)

          || /^-?(?:\d+|\d{1,3}(?:\.\d{3})+)(?:[,.]\d+)?$/.test(value);

      }

    });

  </script>

Sağlama almak için Aşağıdaki sınıftan oluşturun: (Decimal için ve double için virgül yerine . yapar.)

using System;
using System.Globalization;
using System.Web.Mvc;
public class DecimalModelBinder : DefaultModelBinder
{
  public override object BindModel(ControllerContext controllerContext, ModelBindingContext bindingContext)
  {
    object result = null;
    string modelName = bindingContext.ModelName;
    string attemptedValue = bindingContext.ValueProvider.GetValue(modelName).AttemptedValue;
    string wantedSeperator = NumberFormatInfo.CurrentInfo.NumberDecimalSeparator;
    string alternateSeperator = (wantedSeperator == "," ? "." : ",");
    if (attemptedValue.IndexOf(wantedSeperator) == -1 && attemptedValue.IndexOf(alternateSeperator) != -1)
    {
      attemptedValue = attemptedValue.Replace(alternateSeperator, wantedSeperator);
    }
    try
    {
      if (bindingContext.ModelMetadata.IsNullableValueType & string.IsNullOrWhiteSpace(attemptedValue))
        return null;
      result = decimal.Parse(attemptedValue, NumberStyles.Any);
    }
    catch (FormatException e)
    {
      bindingContext.ModelState.AddModelError(modelName, e);
    }
    return result;
  }
}

public class DoubleModelBinder : DefaultModelBinder
{
  public override object BindModel(ControllerContext controllerContext, ModelBindingContext bindingContext)
  {
    object result = null;
    string modelName = bindingContext.ModelName;
    string attemptedValue = bindingContext.ValueProvider.GetValue(modelName).AttemptedValue;
    string wantedSeperator = NumberFormatInfo.CurrentInfo.NumberDecimalSeparator;
    string alternateSeperator = (wantedSeperator == "," ? "." : ",");
    if (attemptedValue.IndexOf(wantedSeperator) == -1 && attemptedValue.IndexOf(alternateSeperator) != -1)
    {
      attemptedValue = attemptedValue.Replace(alternateSeperator, wantedSeperator);
    }
    try
    {
      if (bindingContext.ModelMetadata.IsNullableValueType & string.IsNullOrWhiteSpace(attemptedValue))
        return null;
      result = Double.Parse(attemptedValue, NumberStyles.Any);
    }
    catch (FormatException e)
    {
      bindingContext.ModelState.AddModelError(modelName, e);
    }
    return result;
  }
}

 

Ve bunu Galobal.asax da belirtmeyi unutmayın;

 public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication
  {
    protected void Application_Start()
    {
      AreaRegistration.RegisterAllAreas();
      FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
      RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
      BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
      ModelBinders.Binders.Add(typeof(double?), new DoubleModelBinder());
      ModelBinders.Binders.Add(typeof(decimal?), new DecimalModelBinder());
     
    }
  }

ModelBinders.Binders.Add(typeof(decimal), new DecimalModelBinder()); //ekleyin

enter a multiple of 0.1. hatasının nedeni number step 0,1 olmasıdır. bunu 0.01 yaparak ve toFixed(2); //.toFixed(2) virgülden sonra 2 basamak alarak düzenleyebilirsiniz.

Eğer java scrip t ile işlem yapacaksanız aşağıda küçük bir örnek ;

 <div class="form-group col-md-3 ">
                          @Html.Label("Kalan Yakıt")
                          @Html.TextBoxFor(model => model.YagYakitSarfiyatBilgileriMarsKapatmaModel.KalanYakit, new
                        {
                          @type = "number",
                          step = "0.01",
                          @min = "0",
                          @class = "form-control col-md-3 text-primary",
                          placeholder = "Kalan Yakıt "
                        })
                          @Html.ValidationMessageFor(model => model.YagYakitSarfiyatBilgileriMarsKapatmaModel.KalanYakit, null, new { @class = "has-error text-danger" })
                        </div>
 $('#YuklenenYakit').on('change', function (e) {
      var my = $('#MevcutYakit').val();
      var yy = $('#YuklenenYakit').val();
      //if (my == null || my.length < 1) {
      //  swal({
      //    type: 'error',
      //    title: 'Oops...',
      //    text: 'Mevcut Yakıtı Giriniz!',
      //    //footer: '<a href>Why do I have this issue?</a>'
      //  })
      //  $.unblockUI();
      //  return false;
      //}
      //var ty = parseFloat(my) + parseFloat(yy);
      ToplamYakit(Number(my).toFixed(2), Number(yy).toFixed(2));
      // $('#ToplamYakit').val(ty);
      //alert(ty);
    });

    $('#MevcutYakit').on('change', function (e) {
      var my = $('#MevcutYakit').val();
      var yy = $('#YuklenenYakit').val();
      //if (yy == null || yy.length < 1) {
      //  swal({
      //    type: 'error',
      //    title: 'Oops...',
      //    text: 'Yüklenen Yakıtı Giriniz!',
      //    //footer: '<a href>Why do I have this issue?</a>'
      //  })
      //  $.unblockUI();
      //  return false;
      //}
      //var ty = parseFloat(my) + parseFloat(yy);
      ToplamYakit(Number(my).toFixed(2), Number(yy).toFixed(2));
      // $('#ToplamYakit').val(ty);
      //alert(ty);
    });

    $('#ToplamYakit').on('click', function (e) {
      var my = $('#MevcutYakit').val();
      var yy = $('#YuklenenYakit').val();

      if (my == null || my.length < 1) {

        swal({
          type: 'error',
          title: 'Oops...',
          text: 'Mevcut Yakıtı Giriniz!',
          footer: 'Toplam Yakıt=Mevcut Yakıt+Yüklenen Yakıt',
        })
        $.unblockUI();
        return false;
      }

      if (yy == null || yy.length < 1) {
        swal({
          type: 'error',
          title: 'Oops...',
          text: 'Yüklenen Yakıtı Giriniz!',
          footer: 'Toplam Yakıt=Mevcut Yakıt+Yüklenen Yakıt',
        })
        $.unblockUI();
        return false;
      }

      //var ty = parseFloat(my) + parseFloat(yy);
      //ToplamYakit(parseFloat(my), parseFloat(yy));
      // $('#ToplamYakit').val(ty);
      //alert(ty);
    });

    function ToplamYakit(my, yy) {
      var ty = Number(Number(my) + Number(yy)).toFixed(2); //.toFixed(2) virgülden sonra 2 basamak al.
      $('#ToplamYakit').val(ty);
    }

 

}
 


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara