Asp.NET MVC Çoklu Dil Fonksiyonları-Dil Seçimi

Herkes Herkes

16 Ocak 2017 Yazılım Dilleri (132) /Asp.Net MVC (109) (635)

Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...


Asp.NET MVC Çoklu Dil Fonksiyonları-Dil Seçimi
 

Öncelikle veri tabanızmızda Ayarlar adında bir tablo olsun : aşağıdaki iki resme bakınız..


Modelde görünümü


Projemize Functions Adında Bir Klasör Oluşturun ve Aşağıdaki Classları ekleyin
 1-Ayarlar.cs

using eticaret.Models;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading;
using System.Web;

namespace eticaret.Functions
{
  public static class Ayarlar
  {
    public static string Ayar(string ayar)
    {
      string lang = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name;
      string ayari = null;
      var cache = HttpContext.Current.Cache[lang + "-ayarlar"] as List<ayarlar>;
      if (cache != null)
      {
        ayari = (from c in cache where c.anahtar == ayar select c.tanim).FirstOrDefault();
      }
      else
        ayari = (from c in CacheHelper<ayarlar>.Read(lang + "-ayarlar", c => c.lang == lang) where c.anahtar == ayar select c.tanim).FirstOrDefault();
      if (ayari == null)
        return string.Format(MyLanguage.Lan("ayar_tanimlanmamış"), ayar);
      else
        return ayari;

    }
  }
}

2- CacheHelper.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Linq.Expressions;
using eticaret.Models;
using System.Web;

  public static class CacheHelper<T> where T :class
  {
    public static void Add<F>(string key, F data, int minutes)
    {
      HttpContext.Current.Cache.Insert(key, data, null, DateTime.Now.AddMinutes(minutes), System.Web.Caching.Cache.NoSlidingExpiration);
    }
    public static List<T> Read(String key, Expression<Func<T, bool>> query)
    {
      var cache = HttpContext.Current.Cache[key] as List<T>;
      if (cache == null)
      {
        eticaretEntitiesModel db = new eticaretEntitiesModel();
        if (query == null)
          cache = (from c in db.Set<T>() select c).ToList();
        else
          cache = (from c in db.Set<T>().Where(query) select c).ToList();
        Add(key, cache, 60);
        db.Dispose();
        db = null;
        return cache;
      }
      else
        return cache;

    }
  }


3-Language.cs

using System.Data.Entity.Resources;
using System.ComponentModel;
using System.Globalization;
using System.Reflection;
using System.Web;
using System.Web.Compilation;
using System.Web.Mvc;
using Resources;

namespace eticaret.Functions
{
  public static class MyLanguage
  {
    public static string Language(this HtmlHelper html, string key)
    {
      var fields = (ResourceExpressionFields)new ResourceExpressionBuilder().ParseExpression("lang," + key, typeof(string), new ExpressionBuilderContext("~/App_Globalresources/"));
      return (string)HttpContext.GetGlobalResourceObject(fields.ClassKey, fields.ResourceKey ,CultureInfo.CurrentUICulture);
    }
    public static string Lan(string key)
    {
      var fields = (ResourceExpressionFields)new ResourceExpressionBuilder().ParseExpression("lang," + key, typeof(string), new ExpressionBuilderContext("~/App_Globalresources/"));
      return (string)HttpContext.GetGlobalResourceObject(fields.ClassKey, fields.ResourceKey ,CultureInfo.CurrentUICulture);
    }
    
  }

   public class MyDisplayName: DisplayNameAttribute
    {
     public string name { get; set; }
     public MyDisplayName(string key)
       : base(key)
     {
       name = key;
     }
     public override string DisplayName
     {
       get
       {
         var property = typeof(lang).GetProperty(name, BindingFlags.Static | BindingFlags.NonPublic);
         return (string)property.GetValue(property.DeclaringType, null);
       }
     }
    }
}

4-Localization.cs

using System;
using System.Web.Mvc;

namespace eticaret.Functions
{
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method)]
  public sealed class MyAuthorizeAttribute : AuthorizeAttribute
  {
    public override void OnAuthorization(AuthorizationContext filterContext)
    {
      base.OnAuthorization(filterContext);
      OnAuthorizationHelp(filterContext);
    }

    internal void OnAuthorizationHelp(AuthorizationContext filterContext)
    {

      if (filterContext.Result is HttpUnauthorizedResult)
      {
        if (filterContext.HttpContext.Request.IsAjaxRequest())
        {
          filterContext.HttpContext.Response.StatusCode = 401;
          filterContext.HttpContext.Response.End();
        }
      }
    }
  }
}

5-MyAuthorize.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Globalization;
using System.Web.Mvc;
using System.Threading;
using Resources;

namespace eticaret.Functions
{
  public class LocalizationAttribute:ActionFilterAttribute
  {
    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
    {
      string cultur = null;
      var cookie = filterContext.HttpContext.Request.Cookies["culture"];
      if(filterContext.RouteData.Values["lang"]!=null)
      {
        cultur = filterContext.RouteData.Values["lang"].ToString();
        if (cultur.IndexOf("-") != 2)
          cultur = cookie == null ? Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name : cookie.Value;
      }
      else
        cultur = cookie == null ? Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name : cookie.Value;
      if (cookie == null || cultur != cookie.Value)
      {
        cookie = new HttpCookie("culture");
        cookie.HttpOnly = false;
        cookie.Value = cultur;
        cookie.Expires = DateTime.Now.AddYears(1);
        filterContext.HttpContext.Response.Cookies.Add(cookie);
      }
      lang.Culture = new CultureInfo(cultur);
      filterContext.RouteData.Values["lang"] = cultur;
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture(cultur);
      Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture(cultur);
      base.OnActionExecuting(filterContext);
    }
  }
}

6-Routeconfig.cs dosyası aşağıdaki gibi olacak

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");
      routes.MapRoute(name: "DefaultApi", url: "api{controller}/{action}/{id}", defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional });
      routes.MapRoute(name: "Default1", url: "{lang}/{controller}/{action}/{page}/{id}", defaults: new { controller = "Home", action = "Index", page = UrlParameter.Optional, id = UrlParameter.Optional, lang = UrlParameter.Optional });

      routes.MapRoute(
        name: "Default",
        url: "{controller}/{action}/{id}",
        defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
      );

7-View klasörü altındaki web.config içerisinde ilgi bölüme add names;

<system.web.webPages.razor>
  <host factoryType="System.Web.Mvc.MvcWebRazorHostFactory, System.Web.Mvc, Version=5.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
  <pages pageBaseType="System.Web.Mvc.WebViewPage">
   <namespaces>
    <add namespace="System.Web.Mvc" />
    <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
    <add namespace="System.Web.Mvc.Html" />
    <add namespace="System.Web.Optimization"/>
    <add namespace="System.Web.Routing" />
    <add namespace="eticaret" />
    <add namespace="eticaret.Functions" />
    <add namespace="eticaret.Models" />
   </namespaces>
  </pages>
 </system.web.webPages.razor>


8-Layut veya istene diğer sayfalarda ayarları çekmek için;

@{
  var thread = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
  string siteisim, sitesahip, sitecopy, sitekisaad, sitetema, googleanalytics, dilsecenek = null, secilidil;
  secilidil = thread.Parent.DisplayName;
  siteisim = Ayarlar.Ayar("site-ismi");
  sitesahip = Ayarlar.Ayar("site-author");
  sitecopy = Ayarlar.Ayar("site-copy");
  sitekisaad = Ayarlar.Ayar("site-adresi");
  //sitetema = Session["temalist"].ToString();
  googleanalytics = Ayarlar.Ayar("google-analytics");
  var dil = Ayarlar.Ayar("dil-secenek").Split(',');
  for (int i = 0; i < dil.Count(); i++)
  {
    var kes = dil[i].Split('_');
    dilsecenek = dilsecenek + "<a href=\"/" + kes[1] + "\"title=\"" + kes[0] + "\"><img style=\"max-height:32px\" src=\"" + kes[2] + "\"></a>";

  }
}

9-Content/resim kalsörü altında ülke bayraklarını ekleyin.
dil seçeneklerini ekranda yazılması için;

   
@Html.Raw(dilsecenek)​

10-Herhangi bir yerde strin ifadeyi dil ile çevirmek için

    
 @Html.Language("language choise"), @MyLanguage.Lan("Ana Sayfa")​

11-Projenize App_Globalresources kalsörü altnda dil dosyalarını tanımlamayıda unutmayın ki ilgili dönüşümü yapabilsin..


12-Kullanılacak controller altına attribute eklemeyi unutmayın

      
[Localization]
  public class HomeController : BaseController
  {

13-Model içerisinde kullanmak için bir örnek:

[Localization]
public class UsersVModel
  {
    public string Id { get; set; }

    public string Email { get; set; }

    public string UserName { get; set; }

    public string PhoneNumber { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Adı Gereklidir.")]
    //[StringLength(50, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", MinimumLength = 3)]
    [StringLength(50, ErrorMessageResourceName = "kayit_sinir_min", MinimumLength = 2, ErrorMessageResourceType = typeof(lang))]
    [MyDisplayName("Ad")]
    public string Adi { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "SoyaAdı Gereklidir.")]
    [StringLength(50, ErrorMessageResourceName = "kayit_sinir_min", MinimumLength = 2, ErrorMessageResourceType = typeof(lang))]
    [MyDisplayName("Soyad")]
    public string Soyadi { get; set; }

    [MyDisplayName("Uyelik_Tarihi")]
    public System.DateTime UyelikTarihi { get; set; }
    [Display(Name = "Adı ve Soyadı")]
    public string DisplayAdiSoyad
    {
      get
      {
        string dspAdi = string.IsNullOrWhiteSpace(this.Adi) ? "" : this.Adi;
        string dspSoyadi = string.IsNullOrWhiteSpace(this.Soyadi) ? "" : this.Soyadi;
        return string.Format("{0} {1}", dspAdi, dspSoyadi);
      }
    }
  }

;

 

Konuya ilişkin bu makalemizi okumanızı tavsiye ediyorum.

Paylaşmak Güzeldir..

Kolay gelsin..


Paylaşmak güzeldir. Lütfen sizde paylaşın...Herkesyazar Ara